صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
قانون سوم کپلر برای زمین کروی از جرم یکنواخت ، مفهوم میانگین اسمی حرکت (Nominal Mean Motion) را بیان می کند و با n0 نشان داده می شود. فرمول n0 به صورت زیر می باشد:


که در این فرمول  ثابت کپلر بوده و برابر با 1014 × 3.986005 می باشد. همچنین a3 طول بزرگ بیضی در مدار بیضی شکل می باشد و رابطه آن به صورت زیر است:


که در این فرمول n دوره تناوب گردش ماهواره به دور زمین بر حسب رادیان می باشد.

منبع :
کتاب مخابرات ماهواره ای - Dennis Roddy - ویرایش چهارم

پیچک