صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
S@JJ@D جمعه 26 آبان 1391 5 نظر


GSM در سه باند 900 ، 1800 و 1900 به کار گرفته می شود ، به طوریکه رنج فرکانسی هر یک از آنها در جدول زیر آمده است.

* مسیر Downlink : مسیر سیگنالینگ از طرف BTS به سمت  MSمی باشد.

* مسیر Uplink : مسیر سیگنالینگ از طرف MS به سمت BTS می باشد.


Range
(Uplink)
Range
(Downlink)
Freq-spaceBandwithNO.FreqName
935-960
(MHZ)
890-915
(MHZ)
200 KHZ25 MHZ124GSM900
1805-1880
(MHZ)
1710-1785
(MHZ)
200 KHZ75 MHZ374DCS1800
1930-1990
(MHZ)
1850-1910
(MHZ)
200 KHZ60 MHZ299PCS1900


شکل زیر فاصله ی فرکانسی بین مسیر Downlink و Uplink را نمایش می دهد.


پیچک